One Comment

  1. Taiki

    Đẹp quá, nhưng chưa cài Win7 :)

    Reply

Leave a Reply