Nhận key bản quyền miễn phí 10 phần mềm của 1-abc.net

Các phần mềm được tặng key bản quyền miễn phí bao gồm Backup, File Renamer, Hard Drive Washer, Startup Booster, File Replacer, Personal Diary, Birthday Reminder, Duplicate Finder, Personal Addresses và Personal Calendar.

Mỗi phần mềm, bạn được cung cấp 2 URL: URL đăng kí (Promo-page) và URL để download file cài đặt (Download).

1. Vào URL đăng kí, điền tên, họ và địa chỉ e-mail của bạn rồi click nút Submit Query:

2. Ngay lập tức, bạn sẽ nhận được 1 e-mail xác nhận từ 1-abc.net Registration Team, hãy click link xác nhận trong e-mail đó.

3. Ngay tức thì, bạn sẽ nhận được 1 e-mail thứ 2 có chứa key miễn phí.

4. Cách đăng kí phần mềm: Vào Main Menu -> Register -> Enter Key. Một cửa sổ hiện ra, sao chép key từ e-mail mà bạn nhận được và dán vào ô Enter your key here rồi click nút OK.

Dưới đây là link đăng kí và download:

Backup
Promo-page
http://1-abc.net/0021/ed/ccc_ro/m1.htm
Download
http://www.1-abc.net/0021/index.htm

File Renamer
Promo-page
http://1-abc.net/0028/ed/ccc_ro/m1.htm
Download
http://www.1-abc.net/0028/index.htm

Hard Drive Washer v3
Promo-page
http://1-abc.net/0012/ed/ccc_ro/m1.htm
Download
http://www.fyxm.net/1-abc.net-47033.html

Startup Booster
Promo-page
http://1-abc.net/0013/ed/ccc_ro/m1.htm
Download
http://www.1-abc.net/0013/index.htm

File Replacer
Promo-page
http://1-abc.net/0027/ed/ccc_ro/m1.htm
Download
http://www.1-abc.net/0027/index.htm

Personal Diary
Promo-page
http://www.1-abc.net/0008/ed/ccc_ro/m1.htm
Download
http://www.1-abc.net/0008/index.htm

Birthday Reminder
Promo-page
http://1-abc.net/0016/ed/ccc_ro/m1.htm
Download
http://www.1-abc.net/0016/index.htm

Duplicate Finder
Promo-page
http://1-abc.net/0026/ed/ccc_ro/m1.htm
Download
http://www.1-abc.net/0026/index.htm

Personal Addresses
Promo-page
http://1-abc.net/0032/ed/ccc_ro/m1.htm
Download
http://www.1-abc.net/0032/index.htm

Personal Calendar
Promo-page
http://1-abc.net/0034/ed/ccc_ro/m1.htm
Download
http://www.1-abc.net/0034/index.htm

Rất mong nhận được ý kiến của bạn để tăng tương tác :)

Gửi phản hồi