Thêm vài cách tạo form liên lạc “Contact us”

Gần đây tôi nhận được nhiều yêu cầu trợ giúp để tạo một trang liên lạc cho blog hoặc website, dạng như trang Contact Us trên blog-của-tui vậy á. Đầu năm ngoái, tôi giới thiệu dịch vụ Jotform và hiện tại tôi vẫn đang sử dụng nó cho blog. Nhưng tôi nghĩ cần phải có […]