If I had the power to change one thing, I’d bring you back today…

….. If I had the power to change one thing, I’d bring you back today But life’s not promised and that won’t change, im’a meet you there some day ….. Đó là 2 câu trong lời của một bài hát mà tôi tải về đợt rồi : Cry out of joy. Một bài hát dành […]