facebook status

Nếu máy bạn có thể vào được facebook thì bạn sẽ thấy facebook-của-tui xuất hiện bên dưới. Đây là thành quả của nhiều ngày vật lộn, thức đêm thức hôm, tìm tới ...