mp3 flash player

Hồi mới làm blog tôi cũng đã giới thiệu một chương trình nghe nhạc flash nhưng nó có nhiều hạn chế nên bỏ luôn. Giờ đây tôi tìm được một cái khác để thay thế, ...