Plants vs Zombies

: Tôi đã lấy sẵn một số "mã hóa đơn". Các bạn chỉ việc tải file cài đặt về và thử nhập vào một trong các mã sau đây : POP201596666, POP584282698, ...

Bạn xem bài viết hướng dẫn tải về tại đây :) - Đang làm gì đó ? - Đang chơi Plants & Zombies Là câu trả lời tôi thường nhận được từ cô-hàng-xóm nếu hỏi vào ...