theo dau email

Tính năng cơ bản của phần mềm này : khi bạn có mail (dĩ nhiên bạn phải setup account như Gmail chẳng hạn, miễn là hỗ trợ POP3 là được), nó sẽ giúp bạn truy ra ...