tu dong cap nhat drive

Các phần mềm bây giờ tặng key quá nhiều, có cái tặng đến mấy lần. Giờ mỗi lần viết là tôi lại phải xem lại coi nó đã tặng chưa, link này là link cũ hay link ...