Turn on media streaming

Trong mạng nội bộ, đôi lúc sẽ phát sinh nhu cầu trao đổi hình ảnh, nhạc và video. Thông thường, ai cũng sẽ nghĩ đến việc chia sẻ bằng cách tạo một thư mục để ...