ứng dụng dạy cách buộc dây

Buộc cái chậu treo lên cây, buộc võng, nối hai sợi dây, buộc dây bảo hiểm....v...v... nếu bạn chỉ biết mỗi 1 kiểu buộc, kiểu-mà-ai-cũng-biết-là-gì-rồi-đấy thì ...