Knots 3D – Bản quyền miễn phí ứng dụng dạy cách buộc dây

Buộc cái chậu treo lên cây, buộc võng, nối hai sợi dây, buộc dây bảo hiểm….v…v… nếu bạn chỉ biết mỗi 1 kiểu buộc, kiểu-mà-ai-cũng-biết-là-gì-rồi-đấy thì tải ngay Knots 3D khi nó đang miễn phí trên AppStore dành cho các thiết bị iOS. Knots 3D là ứng dụng chỉ bạn cách buộc hơn 125 loại […]