Xây nhà bằng WordPress – Phần 4 (tiếp theo)

Loạt bài “Xây nhà” bằng WordPress Phần 1 – Chọn host Phần 2 – Cài đặt Phần 3 – Cấu hình và cài giao diện Phần 4 – Cài đặt các plugin cần thiết Phần 4 – Cài đặt các plugin cần thiết (tiếp theo) Phần này các bạn sẽ cài các plugin hỗ trợ. […]