cam truy cap USB

Có thể nói đây là phần mềm chứa hàng đống tinh chỉnh của Windows : bạn có thể thêm các menu, các lệnh đặc biệt vào menu chuột phải như “Take ownership of this ...

Nếu bạn muốn khoá cổng USB trên máy tính bằng mật khẩu thì có thể sử dụng một phần mềm miễn phí khác, xem bài viết tại đây. Hôm qua, tôi đã có bài viết ...