CD ao

Hồi sáng đọc eChip thấy có nói VirtualCD8 đang tặng key, "chộp" liền để đó, còn sài có sài hay không tính sau... Cũng giới thiệu một chút ha, Virtual CD 8 là ...