dong bo giua cac thiet bi

Có hàng đống dịch vụ cho phép bạn tạo một cái "to-do-list" với danh sách các việc cần làm, các ghi chú, nhắc nhở..v..v..Tôi cũng đã dùng qua rất nhiều, nhưng ...