dropbox bandwidth

Tuần trước, từ bài viết "Nhận miễn phí 512Mb dung lượng lưu trữ tại Dropbox", tôi mới “ngộ” ra là với tài khoản miễn phí, bạn chỉ có thể nhận được tối đa ...