find and replace

Trong bài viết “Tay không” sao lưu và phục hồi database cho blog WordPress tôi có nói là bạn cần phải làm một chuyện trước khi thực hiện việc backup ...

Hồi trước, toàn bộ hình ảnh của blog được lưu trên cùng server của blog, nó có đường dẫn là : ...