firewall

Trong Top 10 các phần mềm tường lửa xuất sắc, luôn có mặt của Emsisoft Online Armor cùng với một vài gương mặt khác như ZoneAlarm và tưởng lửa được tích hợp ...

Hôm nay, 14 tháng 10, chương trình tặng key của ZoneAlarm đã chính thức bắt đầu, đúng là nó miễn phí nhưng bạn phải có một thẻ Visa để đăng ký mặc dù sẽ không ...