IETester – Chạy mọi phiên bản IE cùng lúc

Toàn bộ công ty tôi đang sài bản dùng thử của Win7, tạm thời để khỏi vi phạm bản quyền, còn sau khi hết hạn dùng thử ? Chắc chuyển qua sài Linux lắm á ! Có lần bộ phận Web cần phải test một web site trên IE6 nhưng Win7 không cho cài, bỏ […]