khi logon

Tôi nhớ có lần tôi đã gặp một tình huống pótay : gõ đúng username và mật khẩu nhưng cứ bị “đá” ra. Vừa log on vô là bị log off ngay lập tức, làm cả chục lần ...