KIS CBE

Hôm nay bạn-của-tui có hỏi rằng sao không thể active được Kaspersky CBE Suite. Khi active thì được báo lỗi "Activation code is invalid for this region". Hồi ...

Việc chuyển đổi ngôn ngữ của KIS sang tiếng Anh đều bị lỗi, phiên bản tiếng Trung và phiên bản tiếng Đức là một ví dụ. Ngay sau khi chỉnh sửa Registry, việc ...