Nhận USB miễn phí từ Microsoft

Mất cả buổi mới hiểu sơ sơ nó nói cái gì, mặc dù đã sử dụng google translate. Haizz, chắc phải dành thời gian đi luyện “Tiếng Anh thần chưởng” thôi. Thực ra, cái mà Microsoft gửi cho bạn không phải là cái USB mà là nội dung chứa trong USB đó nhưng nếu bạn […]