remove

Trong bài viết “Tay không” sao lưu và phục hồi database cho blog WordPress tôi có nói là bạn cần phải làm một chuyện trước khi thực hiện việc backup ...

: Trước khi thực hiện việc backup, bạn hãy xem bài viết “Gỡ bỏ “post revision” của WordPress” để loại bỏ dữ liệu thừa ra khỏi database, giúp việc backup ...