tao trang web

Tính lát nữa mới viết nhưng buồn ngủ quá rồi, viết cho nó khỏi buồn ngủ. Nhiều lúc buồn ngủ quá -> tắt máy -> đi súc miệng -> hết buồn ngủ ! Không lẽ phải bỏ ...