Opera Turbo – “Danh bất hư truyền”

Hiện tại trên máy của tôi hội đủ 5 “anh tài” : IE8, Safari, Firefox, Chrome và Opera. Trình duyệt sử dụng chủ yếu vẫn là Firefox cho lướt web và IE8 cho công việc. Các trình duyệt còn lại nhiều khi 1 tháng mới đụng tới một lần, 1 lần đó chắc chắn là […]