Border Crossings – Âm nhạc xuyên biên giới

Mấy ngày nay nhạc nhiều quá, nghe không hết ! Đợt trước tải hơn hơn 1000 bản nhạc từ SXSW, nghe đuối hàng ! Phải nghe hết để chọn những bản hay, đến giờ chỉ cố gắng nghe được khoảng 200 bài, hic. Hôm qua lại tải thêm gần 100 bài từ mạng BitTorrent thông […]