1 Comment

  1. HuynhQtri
    June 7, 2013 @ 12:49 pm

    Tớ thì hay dùng Power point để làm việc này. cũng tạm chấp nhận được. Làm việc hoàn toàn giống. màu xanh đánh dấu giữ lại, màu đỏ đánh dấu loại bỏ.

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *