access is denied

Bạn còn nhớ bài viết “Windows.old – Cách xóa và phục hồi lại hệ thống – Phần 1” chứ ? Hôm nay là phần cuối của bài này. Sỡ dĩ đến hôm nay tôi mới viết phần 2 ...

Dạo gần đây, có khá nhiều blog đề cập đến chuyện “Take ownership” – Chiếm quyền sở hữu các tập tin và thư mục trong Windows, anhhangxomonline ...