Image Mender

Sau nhiều đêm thức khuya liên tục, cuối cùng chịu không nổi phải ngủ một giấc sau khi hết giờ làm. Giờ thấy đỡ hơn rồi, hehe. Giấc ngủ thật lợi hại. Ngày mai, ...

Lần trước tôi đã giới thiệu Image Mender, hôm nay là InPaint. Nói về tính năng và cách sử dụng thì hai tên này y chang nhau : sử dụng đơn giản cho những mục ...