PDF Unlocker

Ngày sửa ngày xưa, tôi đã gới thiệu phần mềm PDF Unlocker trong bài viết "PDF Unlocker – "Mở khóa" tập tin PDF ? Chuyện nhỏ !". Hehe, nhắc lại chuyện cũ thấy ...

Một số tài liệu PDF lưu hành trên mạng đã bị “khoá” nên bạn không thể copy, in ấn hay chỉnh sửa nội dung mà chỉ có thể đọc, điều này gây ra một số khó khăn ...