remove windows.old folder

Bạn còn nhớ bài viết “Windows.old – Cách xóa và phục hồi lại hệ thống – Phần 1” chứ ? Hôm nay là phần cuối của bài này. Sỡ dĩ đến hôm nay tôi mới viết phần 2 ...

Trong một bài viết gần đây, tôi có đề cập đến việc mình có đến 2 phiên bản Windows 7 trên máy, “Vì sao thế ?” – Sự trả giá để được làm ...