System Image Recovery

Trong phần 1 và phần 2 của bài “Sao lưu và phục hồi hệ thống trong Win7”, tôi đã giới thiệu tính năng System Image Recovery và vẫn còn vài ...

Hôm trước tôi đã hướng dẫn cách tạo file ảnh backup hệ thống và hôm nay là bài viết về việc phục hồi hệ thống bằng file ảnh nói riêng và sử dụng Recovery ...