WmpCDText

Windows Media Player được cái là tiện lợi và được tích hợp sẵn trong Windows -> số lượng người dùng đông. Trước nay, tôi chưa bao giờ dùng đến tính năng quản ...

Lúc trước có máy đĩa CD, tôi thường ghi nhạc hoặc mấy bài trên VOA để nghe cho đỡ buồn mỗi khi.....cúp điện vì máy CD có thể sử dụng được pin. Đến khi cần nghe ...