“Tay không” đổi tên tập tin hàng loạt

Sau khi sử dụng Awesome Duplicate Photo Finder để loại bỏ những bức ảnh trùng lắp do SkinsBe Downloader tải về, hình ảnh sẽ không còn theo thứ tự được đặt như trong bài viết Tự động lưu lại hình ảnh được tải về từ SkinsBe Downloader được nữa !

Và một vấn đề mới phát sinh : tôi muốn đổi tên toàn bộ hình trong thư mục này. Ví dụ tôi muốn đổi theo luật : anhhangxomonline.net.1.bmp, anhhangxomonline.net.2.bmp … anhhangxomonline.net.100.bmp

Không cần phải sử dụng phần mềm, bạn có thể tự chế ra một đoạn script để thực hiện công việc này. Nội dung đoạn VBSript như sau :

set fso = CreateObject(“Scripting.FileSystemObject”)
set root = fso.getFolder(“C:Thư_mục_chứa_hình”)
Dim number

for each file in root.Files
number=number+1
file.Name = “anhhangxomonline.net.” & number & “.” & fso.GetExtensionName(file.Name)
next

Bạn lưu tập tin trên thành một file VBScript. Ví dụ “AutoRename.vbs”. Bạn có thể sửa đoạn Script trên theo ý mình. Để chạy đoạn VBScript này, bạn vào Run và gõ đường dẫn tập tin “AutoRename.vbs” và bấm Enter.

Nếu không xuất hiện thông báo lỗi nào thì bạn đã đổi tên thành công.

Rất mong nhận được ý kiến của bạn để tăng tương tác :)

Gửi phản hồi