1 Comment

  1. cachua
    August 3, 2010 @ 10:44 pm

    không biết trên youtube người ta dùng soft nào để convert sang .flv mà chất lượng hình ảnh rõ và wá vậy anhhangxóm, em dùng một số soft để convert nhnưg chất lượng tệ wá ah

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *