Status-của-tui

– Máy tính để bàn có IP (192.168.100.x).
– Wireless Router kết nối vào mạng và được cấp cho IP 192.168.100.x
– Laptop kết nối vào mạng thông qua cái Wireless Router và được router cấp cho IP 192.168.1.x

Và hậu quả là để kết nối, chép dữ liệu giữa laptop và máy để bàn, tớ phải sử dụng….USB. Mặc dù 2 cái máy này nằm trong một mạng nội bộ và cách nhau có vài centimet. Hình như hơi bị nhục thì phải ? :think: