1 Comment

  1. Thành
    July 31, 2010 @ 8:22 pm

    khakha, anh hàng xóm chen vô chắc chứng kiến được trò chơi đó, vậy nó là rò chơi gì vậy anh 😀

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *