1 Comment

  1. Envil_Vlien
    August 5, 2010 @ 10:34 pm

    Chuyện bắt chửa trước cưới sau ngoài HN này cũng có rồi; cũng do gần đây tỉ lệ vô sinh tăng cao. Có lẽ là do môi trường và điều kiện sống…

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *